ارسال و تحویل کالا

1- هزینه ارسال کالا در تهران مطابق برنامه تحویل کالا (تحویل در روزهای دوشنبه و پنج شنبه) 3،000 تومان است. 

2- هزینه ارسال کالا برای تهران در سایر روزهای هفنه (به استثنای برنامه حمل کالا در روزهای دوشنبه و پنج شنبه) 5،000 تومان می باشد.

3- هزینه ارسال کالا برای سایر شهر های ایران 8،000 تومان است.